Regulamin sklepu www.naturadlaciala.pl

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.naturadlaciala.pl prowadzony jest przez firmę Doḡal sp z o.o., nr NIP 9731017899, z siedzibą w Droszkowie, ul. Klonowa 7, nr KRS 0000517152.

Kontakt:

e-mail: sklep@naturadlaciala.pl

tel. 697 776 863.

 

 

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy, SMS 697 776 863 lub e-mailem: sklep@naturadlaciala.pl

 3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, poprzez system PayU

 5. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.

 6. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 

Pełna treść regulaminu:

I. Postanowienia ogólne
II. Realizacja zamówienia
III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
IV. Ochrona danych osobowych
V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: sklep@naturadlaciala.pl Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.

   

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

 5. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

 6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) Poprzez system PayU.

b) Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

Doḡal
ul. Klonowa 7
66-003 Droszków

mBank: 65 1140 2004 0000 3402 7773 1919


Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przy odbiorze, czyli za pobraniem przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

 

III Czas i koszty transportu

Czas dostarczenia przesyłki to:

Przesyłki krajowe

 • Poczta Kurier 48 – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych

 

Przesyłki zagraniczne

 • Poczta Polska – zaplanowane (nie gwarantowane) doręczenie w ciągu 7 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia.

 

KOSZTY WYSYŁKI:

 1. Przesyłki krajowe – Poczta Polska

  0– 1 kg – 9,5 zł

  1,1 – 2 kg – 11,5 zł

  2,1 – 5 kg – 14 zł

  5,1 – 30 kg – 16 zł

   

  Pobranie:

  do 30 kg – 25 zł

   

  Kurier Poczty Polskiej:

  14 zł

IV. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu .

 9. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres firmy. Koszt zwracanego przedmiotu sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
  Doḡal sp z o.o.
  ul. Klonowa 7
  66-003 Droszków

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.

 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

VII. Wzór formularza odstąpienia od umowy
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Dogal
ul. Klonowa 7, 66-003 Droszków
naturadlaciala.pl
sklep@naturadlaciala.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Regulamin sklepu www.naturadlaciala.pl

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.naturadlaciala.pl prowadzony jest przez firmę Doḡal sp z o.o., nr NIP 9731017899, z siedzibą w Droszkowie, ul. Klonowa 7, nr KRS 0000517152.

Kontakt:

e-mail: sklep@naturadlaciala.pl

tel. 697 776 863.

 

 

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy, SMS 697 776 863 lub e-mailem: sklep@naturadlaciala.pl

 3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, poprzez system PayU

 5. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.

 6. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 

Pełna treść regulaminu:

I. Postanowienia ogólne
II. Realizacja zamówienia
III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
IV. Ochrona danych osobowych
V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: sklep@naturadlaciala.pl Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.

   

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

 5. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

 6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) Poprzez system PayU.

b) Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

Doḡal
ul. Klonowa 7
66-003 Droszków

mBank: 65 1140 2004 0000 3402 7773 1919


Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przy odbiorze, czyli za pobraniem przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

 

III Czas i koszty transportu

Czas dostarczenia przesyłki to:

Przesyłki krajowe

 • Poczta Kurier 48 – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych

 

Przesyłki zagraniczne

 • Poczta Polska – zaplanowane (nie gwarantowane) doręczenie w ciągu 7 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia.

 

KOSZTY WYSYŁKI:

 1. Przesyłki krajowe – Poczta Polska

  0– 1 kg – 9,5 zł

  1,1 – 2 kg – 11,5 zł

  2,1 – 5 kg – 14 zł

  5,1 – 30 kg – 16 zł

   

  Pobranie:

  do 30 kg – 25 zł

   

  Kurier Poczty Polskiej:

  14 zł

IV. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu .

 9. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres firmy. Koszt zwracanego przedmiotu sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
  Doḡal sp z o.o.
  ul. Klonowa 7
  66-003 Droszków

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.

 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

VII. Wzór formularza odstąpienia od umowy
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Dogal
ul. Klonowa 7, 66-003 Droszków
naturadlaciala.pl
sklep@naturadlaciala.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.